BEZPEČNOSTNÍ SDĚLENÍ

ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPORTLOV S.R.O. BEZPEČNOSTNÍ SDĚLENÍ

Toto bezpečnostní sdělení představuje zvláštní obchodní podmínky ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “OZ”), upravující specificky oblast bezpečnosti v případě smluv uzavřených mezi kupujícím (dále jen “účastník”) a společností SPORTLOV s.r.o., IČ: 28071620, vedenou v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn. 15559, se sídlem Dačice – Dačice I, Masarykova 263, PSČ 38001 (dále jen “Společnost”) na poskytnutí služeb, které zahrnují střelbu z palných zbraní. Tyto podmínky současně představují varování před nebezpečím ve smyslu § 2896 OZ.
1. ZÁKLADNÍ ZÁSADY BEZPEČNÉHO NAKLÁDÁNÍ SE ZBRANĚMI
1.1 Účastník se zavazuje vždy dodržovat následující čtyři základní zásady bezpečného nakládání se zbraněmi:
(1) S palnou zbraní bude vždy zacházet jako s nabitou. Je obzvlášť zakázáno jakékoliv lehkomyslné zacházení se zbraní, i pokud by se účastník přesvědčil, že je vybitá.
(2) Hlaveň zbraně nikdy nesmí mířit mimo určený bezpečný prostor. Bezpečným prostorem je, neurčí-li instruktor výslovně jinak, zpravidla oblast terče a dopadové plochy v jeho bezprostředním okolí. Toto pravidlo je obzvlášť nutné dodržovat při zvedání a pokládání zbraně, jejím nabíjení, vybíjení či další manipulaci; hlaveň přitom nesmí mířit ani do stran, do stolu či ke stropu. Je naprosto zakázáno se se zbraní otáčet či vykonávat jakoukoliv činnost zahrnující míření hlavně mimo bezpečný prostor.
(3) Prst musí být vždy zcela mimo spoušť, dokud není učiněno rozhodnutí vystřelit. Prst musí být mimo oblast lučíku, nejlépe položen na rámu zbraně. Po výstřelu je nezbytné prst opět přesunout mimo lučík, ledaže má bezprostředně následovat další cílený výstřel.
(4) Před výstřelem je nutné znát cíl, co je v jeho okolí a za ním. Je obzvlášť důležité se přesvědčit, že například jiná osoba nevykročila před střeleckou linii, ať už náhodně nebo za účelem výměny terče.
1.2 V případě, že účastník zaregistruje porušení kterékoliv z výše uvedených zásad jakoukoliv osobou, zavazuje se okamžitě dát pokyn k ukončení střelby hlasitým sdělením “STOP” (v případě potřeby i opakovaným) a podrobným popisem tohoto porušení instruktorovi či jinému přítomnému zástupci společnosti.
1.3 Účastník bere na vědomí, že porušení kterékoliv z výše uvedených čtyř základních zásad může vést k okamžitému zamezení jakékoliv jeho manipulace s palnými zbraněmi, a to bez nároku na vrácení kupní ceny či jakékoliv její části.
1.4 Účastník bere na vědomí, že porušení kterékoliv z výše uvedených čtyř základních zásad může založit jeho občanskoprávní či trestněprávní odpovědnost za způsobený následek.
1.5 Účastník se dále zavazuje uposlechnout veškerých pokynů instruktora, jiných zástupců společnosti či provozovatele střelnice a postupovat v souladu se smlouvou, obecnými obchodními podmínkami a obecnými zásadami obezřetnosti.
1.6 V případě jakékoliv závady na zbrani či střelivu (porucha, zádržka, zaseknutí atd.) se účastník zavazuje tuto skutečnost okamžitě oznámit instruktorovi a se zbraní dále nijak nemanipulovat.
1.7 Účastník bere na vědomí, že na výkon činnosti dle smlouvy se mohou vztahovat specifické podmínky upravené v provozním řádu střelnice. Účastník se zavazuje s provozním řádem seznámit před vstupem do prostoru střeleb a tímto provozním řádem se řídit.
2. VAROVÁNÍ PŘED NEBEZPEČÍM
2.1 Účastník bere na vědomí, že osobní účast na činnosti zahrnující střelbu z palné zbraně s sebou vždy nese obecné nebezpečí smrti, poranění či vzniku jiné újmy, a to bez ohledu na míru snahy o zajištění bezpečnosti ze strany společnosti. Účastník prohlašuje, že se toto riziko rozhodl nést vědomě a ze své svobodné vůle.
2.2 Účastník bere na vědomí a zavazuje se předcházet specificky následujícím nebezpečím:
(a) Nebezpečí související s činností dynamických částí zbraně (např. závěr, natahovací páka) a zpětným rázem zbraně.
(b) Nebezpečí související s výstřelem mimo bezpečný prostor, a to včetně v důsledku střelby nad horní okraj dopadové plochy střeliště.
(c) Nebezpečí související s možností odražení střely.
(d) Nebezpečí související s rizikem selhání zbraně (exploze rámu apod.).
(e) Nebezpečí poškození sluchu související s hlukem a/nebo tlakovou vlnou výstřelu.
(f) Nebezpečí poškození zraku, zejména v souvislosti se zasažením oka vystřelenou nábojnicí či její částí, odraženou střelou, střepinou nebo její částí.
(g) Nebezpečí popálenin, zejména v souvislosti se zasažením vystřelenou horkou nábojnicí či s jejím zapadnutím za oblečení.
2.3 Účastník se zavazuje mít v prostoru střeliště vždy nasazenu ochranu sluchu způsobilou pro ochranu v případě střelby. Pokud by z jakéhokoliv důvodu ochranu neměl správně nasazenu, zavazuje se okamžitě dát pokyn k ukončení střelby hlasitým sdělením “STOP” (v případě potřeby i opakovaným). Účastník bere na vědomí, že společnost pro dosažení co nejvyšší míry ochrany sluchu doporučuje užití současně špuntů do uší a střeleckých sluchátek. Společnost účastníkovi na místě zpravidla poskytne pouze sluchátka.
2.4 Účastník se zavazuje mít v prostoru střeliště vždy nasazenu ochranu zraku způsobilou pro ochranu v případě střelby. Pokud by z jakéhokoliv důvodu ochranu neměl správně nasazenu, zavazuje se okamžitě dát pokyn k ukončení střelby hlasitým sdělením “STOP” (v případě potřeby i opakovaným).
2.5 Účastník se zavazuje obléci tak, aby přiměřeným způsobem (zejména s ohledem na své zvláštní zdravotně-dermatologické predispozice či své povolání) předešel nebezpečí zapadnutí žhavé nábojnice za oblečení a zejména za brýle (nemůže-li brýle nasadit natěsno, užije kšiltovku).
2.6 Účastník bere na vědomí, že pokud bude mít nasazeny brýle, sluchátka či špunty, bude společnost a její zástupci vycházet z předpokladu, že se jedná o prostředky způsobilé k ochraně v případě střelby.
2.7 Účastník bere na vědomí, že společnost doporučuje, aby měl sám sjednáno zvláštní pojištění, a to jak pro případ, že by byla jemu způsobena újma, tak i pro případ, že by způsobil újmu jiné osobě.

Svým podpisem níže zvlášť stvrzuji, že jsem se s výše uvedeným podrobně seznámil, beru na vědomí varování před nebezpečím a nad rámec smlouvy a obecných obchodních podmínek se zavazuji dodržovat tyto zvláštní obchodní podmínky a zejména základní zásady zde uvedené.

Účastník 
Jméno:  
Příjmení:  
Věk:
Datum: 
Podpis:    

Zákonný zástupce účastníka mladšího 18 let
Jméno:
Příjmení:
Věk:
Datum:
Podpis:

Již negarantujeme doručení do Vánoc a doporučujeme nechat zaslat emailem a voucher si vytisknout!