VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společností SPORTLOV s.r.o., IČ: 28071620, vedené v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn. 15559, se sídlem Dačice – Dačice I, Masarykova 263, PSČ 38001 (dále jen „Společnost“) upravují prodej voucherů Společnosti prostřednictvím internetového obchodu Společnosti, resp. postup uzavření smlouvy mezi Společností a objednatelem služby (dále jen „Účastník“) na voucher, a s tím související postupy uplatnění voucherů a poskytnutí služeb zahrnujících střelbu z palných zbraní ze strany Společnosti. Tyto VOP dále obsahují reklamační, platební a další související podmínky a informace.

Tyto VOP se nevztahují na poskytování služeb Společnosti, jejichž obsahem není střelba z palných zbraní. Tyto VOP se nevztahují na prodej zboží ze strany Společnosti.

  1. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY – BEZPEČNOSTNÍ SDĚLENÍ

1.1 Tyto VOP upravují obecné otázky vztahu mezi stranami a podmínek poskytování služeb Společností. Účastník bere na vědomí, že vedle těchto VOP jsou součástí smluvního vztahu, resp. těchto VOP, také zvláštní obchodní podmínky – bezpečnostní sdělení („Bezpečnostní sdělení“). Účastník se zavazuje podrobně se před uzavřením smlouvy a následně opakovaně před poskytnutím služby seznámit se zněním Bezpečnostního sdělení, a jím se také řídit.

1.2 Pokud má na základě smlouvy Společnost poskytnout plnění třetí osobě, zavazuje se Účastník tuto osobu podrobně seznámit se zněním Bezpečnostního sdělení a umožnit jí využití služby pouze v případě, že je tato třetí osoba zjevně schopna Bezpečnostní sdělení pochopit a pravidly v něm uvedenými se řídit. Toto platí obzvlášť v případě nezletilých starších 10 let.

1.3 Společnost výslovně upozorňuje Účastníka na existenci rizik souvisejících s poskytovanou službou a povinnost užívání ochranných prostředků. Účastník bere na vědomí, že osobní účast na činnosti zahrnující střelbu z palné zbraně s sebou vždy nese obecné nebezpečí smrti, poranění či vzniku jiné újmy, a to bez ohledu na míru snahy o zajištění bezpečnosti ze strany Společnosti. Účastník prohlašuje, že se toto riziko rozhodl nést vědomě a ze své svobodné vůle. Rizika jsou podrobněji rozvedena v rámci Bezpečnostního sdělení.

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1 Společnost je právnickou osobou poskytující služby na základě příslušných živnostenských oprávnění a na základě zbrojní licence č. CG001073. Adresa a identifikační údaje Společnosti jsou uvedeny v záhlaví těchto VOP. Společnost lze také kontaktovat prostřednictvím emailu info@dobrodruzstvinastrelnici.cz.

2.2 Společnost provozuje internetový obchod na stránkách https://www.dobrodruzstvinastrelnici.cz, kde je realizován prodej voucherů a objednávka (rezervace) konkrétní akce, v jejímž rámci je Účastníkovi oproti uplatnění voucheru poskytnuta služba spočívající v umožnění střelby z jedné či více palných zbraní pod dohledem střeleckého instruktora.

2.3 Účastník bere na vědomí, že na střelbu z palných zbraní se vztahují specifické požadavky vyplývající z obecně závazných právních předpisů a obecné potřeby obezřetnosti. Takto existují zejména, nikoliv výhradně, omezení týkající se věku (ne méně než 10 let), absence ovlivnění alkoholem či jinými látkami (včetně např. léků), schopnost bezpečné manipulace, atp. V případě, že Společnost nebude moci poskytnout službu, ať už zcela či částečně, neboť by poskytnutím služby došlo k porušení obecně závazných předpisů z důvodů na straně Účastníka či Účastníkem určené třetí osoby, jde toto výhradně k tíži Účastníka. Účastník v takovém případě nemá nárok na vrácení úhrady či jinou formu kompenzace ceny voucheru.

  1. INFORMAČNÍ POVINNOST

3.1 Smlouva, k níž se vážou tyto obchodní podmínky, je uzavírána výhradně distančním způsobem při použití elektronických prostředků. Účastník souhlasí s tím, aby mu Společnost poskytovala informace sdělované spotřebiteli při uzavírání smluv mimo obchodní prostory podnikatele na svých internetových stránkách.

3.2 VOP a Bezpečnostní sdělení Společnost uveřejňuje na svých internetových stránkách.

3.3 V zájmu řádného poskytování služeb je Účastník povinen Společnost bez zbytečného odkladu informovat o skutečnostech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na poskytování služeb.

  1. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

4.1 Společnost dle tohoto článku Účastníkovi jakožto spotřebiteli v souladu s § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 občanského zákoníku sděluje následující skutečnosti.

4.2 Služba, kterou Společnost nabízí, spočívá v umožnění střelby z jedné či více palných zbraní pod odborným dohledem instruktora na k tomu určené střelnici. Vedle toho mohou, avšak nemusí, být poskytnuty také doprovodné služby, jako např. provedení fotografické či videodokumentace vztahující se ke střelbě Účastníka apod. Součástí služby není doprava na místo poskytnutí služby ani jiná obdobná asistence. Účastníkovi zpravidla pro provedení činnosti nejsou poskytovány jiné než zcela základní ochranné pomůcky; Společnost doporučuje vlastní zajištění účinných ochranných pomůcek. Zpravidla, avšak ne vždy, je možné si ochranné pomůcky dle vlastního výběru úplatně zapůjčit na střelnici, jejímž provozovatelem je obvykle osoba odlišná od Společnosti; úhrada za zápůjčku ochranných pomůcek zpravidla není součástí ceny voucheru.

4.3 Cena služby je uvedena na internetových stránkách Společnosti, kdy cena konkrétních služeb odpovídá nominální hodnotě k nim vázaných voucherů a platba je prováděna zásadně bezhotovostně (kartou online nebo bankovním převodem). Cena je uváděna zpravidla včetně DPH. Společnost zpravidla umožňuje v době realizace služby rozšíření o střelbu z jiných než původně objednaných zbraní (balíčku) či vystřelení většího počtu ran, přičemž takovéto rozšíření nespadá do ceny voucheru (původně uvedené ceny služby) a Účastník je povinen dodatečnou úhradu takto rozšířené služby provést okamžitě v hotovosti na místě.

4.4 Náklady na dodání služby jsou vždy uvedeny v rámci objednávky konkrétní služby. Zpravidla přitom nad rámec úhrady voucheru další náklady nevznikají, výjimku může představovat například náklad za poštovní dodání voucheru (namísto emailového zdarma) nebo zápůjčka konkrétních ochranných pomůcek na střelnici.

4.5 Je-li Účastníkem spotřebitel, má právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne následujícího po dni doručení voucheru. Odstoupení se provádí prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je dostupný na internetových stránkách Společnosti. V případě odstoupení dle tohoto odstavce Společnost vrátí Účastníkovi uhrazené prostředky bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů. Účastník nemůže odstoupit dle tohoto odstavce, pokud před odstoupením Účastníka a dle pokynu Účastníka (rezervace) Společnost již započala s poskytováním služeb (a to i v případě, pokud se účastník nedostaví v rezervovaném čase na místo poskytování služeb).

4.6 Účastníkovi náleží práva z vadného plnění. Účastník je povinen vadu vytknout bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl zjistit, a to buď označením vady nebo oznámením, jak se projevuje. Vytknutí lze provést písemně na adresu sídla Společnosti. Je-li vada odstranitelná, může se Účastník domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může Účastník buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny. Náleží-li Účastníkovi práva z vadného plnění, pak mu náleží i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Právo z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody; čeho však lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu.

4.7 Rozhodne-li se Účastník pro využití služeb Společnosti, pak toto probíhá procesem (1) online výběru konkrétní služby (voucheru), (2) odeslání objednávky, (3) uhrazení ceny, (4) obdržení voucheru (čímž dojde k uzavření smlouvy), (5) rezervace místa a termínu poskytnutí služby na internetových stránkách Společnosti a (6) poskytnutí služby dle rezervovaného místa a termínu poskytnutí.

4.8 Účastník musí voucher uplatnit v době jeho platnosti. Pokud nedojde k jeho uplatnění a poskytnutí služby v době platnosti voucheru a/nebo dle rezervace služby, cena voucheru se Účastníkovi ani z části nenahrazuje.

4.9. Účastník musí na místě uhradit poplatek 50 Kč za voucher a případný dokoupený násobek nábojů (další voucher) za vystřelené nábojnice, které je oprávněn si v počtu výstřelů v daném voucheru nebo násobku nábojů odnést z místa střelby. Zároveň je Účastník povinen uhradit částku 40 Kč za zápůjčku ochranných pomůcek pro jeho doprovod (Účastník má ochranné pomůcky v ceně voucheru) v případě, že nemá ochranné pomůcky vlastní.

5. Účastník, který odejde ze střelnice bez toho, aniž by prošel vyúčtování s koordinátorem na daném  stanovišti a opustí střelnici bez zaplacení je povinen papír s výstřely vyfotit a poslat na email uvedený na webu k doúčtování a zaplacení dodatečně. V případě, že tak neučiní, papír s výstřely navíc nedodá, bude mu naúčtována pokuta 5 000,- Kč za náklady s tím spojené.

    6. PROCES UZAVŘENÍ SMLOUVY – ÚHRADA VOUCHERU

6.1 Účastník na internetových stránkách Společnosti provede výběr voucheru konkrétního balíčku služeb. Po vyplnění kontaktních údajů a souhlasu s VOP a Bezpečnostním sdělením prostřednictvím internetových stránek Společnosti podá objednávku prostřednictvím formuláře na internetových stránkách Společnosti. Společnost v návaznosti na to Účastníkovi neprodleně na Účastníkem uvedený email potvrdí obdržení objednávky. Toto potvrzení nepředstavuje akceptaci oferty, resp. v této chvíli ještě není uzavřena smlouva.

6.2.  Následně Účastník v souladu s pokyny na internetových stránkách společnosti povede úhradu ceny voucheru. Cena voucheru je zpravidla uváděna včetně daně z přidané hodnoty.

6.3  Po bezvadné úhradě celé ceny Účastníkem Společnost zašle Účastníkovi voucher v nominální hodnotě odpovídající uhrazené ceně, a to emailem či poštou dle předchozího výběru Účastníka. Tímto okamžikem dojde k uzavření smlouvy.

6.4 Voucher představuje oprávnění Účastníka provést rezervaci poskytnutí služby spočívající v umožnění střelby z palných zbraní pod dohledem instruktora v místě a čase dle nabídky v rezervační části internetových stránek Společnosti (dále jen „akce“). Rezervační část internetových stránek Společnosti je přístupná i před uhrazením voucheru, což Účastníkovi umožňuje i před uhrazením ceny voucheru získat přehled o místní a časové dostupnosti nabízených služeb.

   7. DOBA PLATNOSTI SMLOUVY, RESP. VOUCHERU, PRODLOUŽENÍ VOUCHERU

7.1 Voucher má platnost po dobu uvedenou na voucheru, zpravidla 6 – 12 měsíců. Pokud účastník neprovede rezervaci včetně uplatnění konkrétní akce v době platnosti voucheru, pak tento bez náhrady propadá (tj. na jeho základě již nebudou poskytnuty služby a nebudou vráceny peníze). Voucher je možné využít jednou osobou, nebo dvěma osobami, nebo maximálním počtem osob uvedeným na voucheru. Po zaknihování účastníka nebo účastníků do Knihy střeleb, nebo jiného dokumentu popsaného Provozním řádem konkrétní střelnice, nelze jednotlivé účastníky na střelišti nahradit žádným jiným zájemcem.

7.2 Účastník je povinen hodnotu voucheru vyčerpat uhrazením ceny za poskytnutí akce. Účastník nemá nárok na výměnu voucheru za peníze.

7.3 Účastník smí požádat o prodloužení platnosti voucheru z jakéhokoliv důvodu či bez uvedení důvodu, přičemž Společnost nemá povinnost takové žádosti vyhovět. Požadavek na prodloužení platnosti musí Účastník provést prostřednictvím k tomu určeného formuláře na internetových stránkách Společnosti, a to nejméně 5 dní před koncem platnosti voucheru. Pokud Účastník neprovede rezervaci konkrétní akce ani v době prodloužené platnosti voucheru, tento bez náhrady propadá. Prodloužení platnosti voucheru může být zpoplatněno; dojde-li k uhrazení poplatku a následnému odmítnutí prodloužení voucheru, vrátí Společnost poplatek Účastníkovi bez zbytečného odkladu.

7.4 V případě Účastníka, jenž má voucher poskytnutý některým ze slevových serverů, je prodloužení voucheru možné pouze skrz uplatnění voucheru tohoto slevového serveru.

Podáním žádosti o prodloužení voucheru slevového serveru Účastník výslovně souhlasí s jeho uplatněním. V případě schválení žádosti nedochází k prodloužení platnosti voucheru slevového serveru, nýbrž k vystavení nového voucheru Společnosti; Účastník toto bere na vědomí a s tímto postupem souhlasí.

7.5 Účastník nemůže odstoupit od smlouvy ve smyslu § 1837 písm. j) občanského zákoníku.

7.6 V případě, že se Účastník na objednaný termín nedostaví, nebo se dostaví s více než 15 minutovým zpožděním, z bezpečnostních důvodů voucher bez náhrady propadá. 

    8. PROCES REALIZACE SMLOUVY – VÝBĚR A REZERVACE MÍSTA A ČASU K POSKYTNUTÍ SLUŽEB

8.1 Po obdržení voucheru Účastník na internetových stránkách Společnosti provede výběr a rezervaci konkrétního místa a času pro realizaci akce. Má-li účastník více voucherů, musí k uplatnění každého z voucherů provést separátní rezervaci místa a času k poskytnutí služeb.

8.2 Společnost doporučuje z kapacitních důvodů provést rezervaci bezprostředně po obdržení voucheru. Pokud je voucher zakoupen u některého z prodejců (slevových serverů), účastník provedením rezervace místa na akci bezpodmínečně souhlasí s uplatněním voucheru u prodejce.

8.3 Společnost si vyhrazuje právo na přesunutí hodiny začátku objednané akce. Pokud je to ve výjimečných případech nutné, Společnost tuto změnu účastníkovi sdělí telefonicky, SMS nebo emailem. Nevyhovuje-li účastníkovi tato změna, sdělí to Společnosti a v tom případě dojde k automatickému prodloužení platnosti voucheru o jeden rok ode dne, kdy měla zrušená akce proběhnout. Společnost si vyhrazuje právo jednostranně zrušit Účastníkem rezervovanou akci a to z jakéhokoliv důvodu či bez uvedení důvodu. Společnost výslovně upozorňuje i na možnost zrušit účast jednoho účastníka a to z jakéhokoliv důvodu či bez uvedení důvodu. Případné zrušení Společnost oznámí na Účastníkem uvedený email, případně také telefonicky. V takovém případě dojde k automatickému prodloužení platnosti voucheru o jeden rok ode dne, kdy měla zrušená akce proběhnout.

8.4 Společnost zaručuje, že v průběhu platnosti voucheru bude v rámci rezervačního systému dostatečný počet míst, aby měl Účastník skutečnou možnost realizovat rezervaci akce. S výjimkou zimních měsíců – prosinec, leden a únor – v těchto měsících se z bezpečnostních důvodů zpravidla nestřílí na venkovních střelnicích. Společnost výslovně Účastníka upozorňuje, že není garantována možnost, že bude moci využít voucher na konkrétním místě (konkrétní střelnici), resp. je možné, že některé z obvyklých míst pro realizace akcí v době platností voucherů budou mít nedostatečnou či žádnou kapacitu, nebo budou i zrušeny z bezpečnostních nebo hygienických důvodů, tj. v takovém případě bude Účastník muset přistoupit k rezervaci akce na jiném než preferovaném místě (jiné střelnici) a čase. Počet míst na střelnicích z bezpečnostních důvodů nelze navyšovat.

8.5 Účastník smí zrušit svou rezervaci, a to výhradně pomocí automatického odkazu, který obdržel v emailu potvrzujícím původní rezervaci. V případě změny či zrušení rezervace více než 72 hodin před akcí dostane účastník možnost provést jinou rezervaci, a to po dobu původní platnosti voucheru. .” Z velmi vážných důvodů je možné zrušit rezervaci nejpozději v 23:59 hodin předchozího dne. Rozhodný je čas doručení emailu s Žádostí, nebo telefonické žádosti o zrušení termínu. Zrušení v kratší době než 72 hodin před akcí je zpoplatněno částkou 500 Kč, která musí být uhrazena neprodleně po zrušení objednaného termínu. Společnost si výslovně vyhrazuje nesouhlasit s Žádostí o zrušení termínu. V případě, nesouhlasu s poplatkem ve výši 500 Kč propadá voucher bez náhrady a účastníkovi není jeho cena vrácena. Zrušením objednaného termínu akce, ať ze strany zákazníka, nebo i zrušením akce ze strany provozovatele není nijak dotčeno provedení uplatnění voucheru u prodejce.

8.6 V případě, že se Účastník na akci nedostaví, nemá nárok na vrácení peněz ani na výměnu neabsolvované akce za jinou.

8.7 Společnost je oprávněna využít možnost změny zbraní uvedených na voucheru z důvodu možné poruchy nebo havárie zbraně. Pokud není uvedeno na voucheru jinak, (pokud není uvedena ráže zbraně přímo ve voucheru jiná), platí, že ráže zbraně je vždy 22 Long Rifle. Platí jak u pistolí, revolverů, tak i u opakovacích nebo samonabíjecích pušek.

    9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Společnost ve smyslu § 14 zákona o ochraně spotřebitele sděluje Účastníkovi, že subjektem subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých na základě poskytnutých služeb je Česká obchodní inspekce, přičemž další informace lze nalézt na internetových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz .

9.2 Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Účastníka ze strany Společnosti se užijí zvláštní Podmínky ochrany osobních údajů.

9.3 Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

9.4 Tyto VOP včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.1. 2022 a ruší předchozí znění VOP včetně jejich součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle Společnosti nebo elektronicky na internetových stránkách Společnosti.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2022

Již negarantujeme doručení do Vánoc a doporučujeme nechat zaslat emailem a voucher si vytisknout!